Soudní dvůr Evropské unie nedávno vydal důležitý rozsudek ve věci C-520/21, který má významné důsledky pro spotřebitele uzavírající smlouvy o hypotečním úvěru. Rozhodnutí potvrzuje, že unijní právo umožňuje spotřebitelům, kteří mají smlouvu o hypotečním úvěru obsahující zneužívající ujednání, požadovat od banky náhradu, která přesahuje vrácení zaplacených měsíčních splátek.

Případ, který vedl k tomuto rozsudku, se týkal spotřebitele a jeho manželky, kteří uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru s Bankou M. v roce 2008. Tato smlouva stanovila, že úvěr bude indexován na švýcarský frank (CHF), a měsíční splátky budou placeny v polských zlotech (PLN) po směně na základě prodejního kurzu CHF. Spotřebitel tvrdil, že ujednání o směně, která určovala směnný kurz, jsou zneužívající, a proto smlouvu považoval za neplatnou. V důsledku toho podal žalobu proti Bance M. a požadoval náhradu, která by zahrnovala část zisku, který Banka M. získala díky těmto měsíčním splátkám.

Polský soud se obrátil na Soudní dvůr s otázkou, zda unijní směrnice o zneužívajících ujednáních a zásady efektivity, právní jistoty a proporcionality umožňují spotřebitelům po zrušení smlouvy o hypotečním úvěru požadovat náhradu nad rámec vrácení částek a zaplacení zákonných úroků z prodlení. Soudní dvůr vydal následující stanovisko:

  1. Důsledky neplatnosti smlouvy: Směrnice o zneužívajících ujednáních neupravuje explicitně důsledky neplatnosti smlouvy po odstranění zneužívajících ujednání. Tato otázka je na členských státech, ale pravidla musí být slučitelná s unijním právem a cíli směrnice. Je třeba umožnit spotřebitelům obnovit situaci, ve které by byli, kdyby smlouva nebyla zneplatněna, a zachovat účinnost ochrany stanovené směrnicí.
  2. Možnost spotřebitele požadovat náhradu: Soudní dvůr konstatoval, že spotřebitelé mohou po bankách požadovat náhradu přesahující vrácení měsíčních splátek. Tato možnost může banky odrazovat od včleňování zneužívajících ujednání do smluv, aby se vyhnuly finančním důsledkům.
  3. Stability finančních trhů: Soudní dvůr zdůraznil, že argumenty o stabilitě finančních trhů nejsou relevantní v rámci ochrany spotřebitelů. Banky musí organizovat svou činnost v souladu s relevantními směrnicemi.

Toto rozhodnutí Soudního dvora posiluje práva spotřebitelů v oblasti hypotečních úvěrů a zajišťuje, že banky nenesou výhody zneužívajících ujednání ve smlouvách. Spotřebitelé tak mají silnější pozici při ochraně svých zájmů při uzavírání hypotečních smluv.